ข้อมูลทางธุรกิจ

ฉันเป็นพาร์ทเนอร์ของเอ็กซ์พีเดียกรุ๊ป
กรุณาป้อนชื่อธุรกิจของคุณ
กรุณเลือกชื่อธุรกิจจากตัวเลือก หรือหากไม่พบชื่อที่ตรงกับธุรกิจของคุณ กรุณานำเครื่องหมายออกจาก "ฉันคือโรงแรมพาร์ทเนอร์ของเอ็กซ์พีเดีย" และป้อนรายละเอียดด้วยตัวเอง
กรุณาป้อนหมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม อย่างน้อย 6 ตัว สามารถป้อนได้เฉพาะตัวเลขและเครื่องหมาย "/"
กรุณาป้อนชื่อ (ชื่อจริง) เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
กรุณาป้อนชื่อสกุล (นามสกุล) เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
Please enter your address
กรุณาป้อนชื่อเมือง
กรุณาป้อนจังหวัด
กรุณาป้อนประเทศ/ภูมิภาค
กรุณาป้อนรหัสไปรษณีย์
โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ประกอบด้วยตัวเลขอย่างน้อย 5 ตัว สามารถป้อนได้เฉพาะตัวเลขและเครื่องหมาย "+"

พันธสัญญา

ในการใช้เครื่องหมาย "เราได้ลงนามในปฏิญญายูเนสโกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" คุณต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่อไปนี้ให้สมบูรณ์เพื่อระบุการดำเนินการที่คุณได้ปฏิบัติที่สอดรับกับพันธสัญญา ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมในช่วงปีข้างหน้า ลองตอบคำถามต่อไปนี้แล้ววัดดูว่าคุณได้เริ่มดำเนินการด้านใดไปแล้วบ้าง

1. ในส่วนการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง คุณได้ดำเนินการใดไปแล้วบ้าง
ยกตัวอย่างเช่น เลิกใช้หลอดพลาสติก เลิกให้บริการน้ำดื่มแบบขวดพลาสติกในห้องพัก เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์พลาสติกจำพวกแชมพูมาเป็นแบบเติม ฯลฯ

สามารถป้อนได้สูงสุด 3000 ตัวอักษร

2. ในส่วนการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง คุณวางแผนจะเริ่มดำเนินการใดบ้างในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

สามารถป้อนได้สูงสุด 3000 ตัวอักษร

3. ในส่วนการสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมชุมชนในท้องถิ่นรอบที่พัก คุณได้ดำเนินการใดไปแล้วบ้าง
ยกตัวอย่างเช่น การให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าพักของคุณถึงวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นที่ทุกคนควรระวังและให้ความเคารพ การเปิดรับบริจาคเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การแนะนำผู้เข้าพักให้รู้จักกิจการในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและจิตรกรท้องถิ่น การวางขายงานฝีมือที่ทำขึ้นในท้องถิ่น หรือใช้ผลิตภัณฑ์งานฝีมือหรืองานศิลปะในที่พัก ฯลฯ

สามารถป้อนได้สูงสุด 3000 ตัวอักษร

4. ในส่วนการสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมชุมชนในท้องถิ่นรอบที่พัก คุณวางแผนจะเริ่มดำเนินการใดบ้างในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

สามารถป้อนได้สูงสุด 3000 ตัวอักษร